SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

Szkolna Liga Historyczna

SZKOLNE KOŁO PCK

Szkolne Koło PCK działające przy Gimnazjum nr 1 swoją działalność opiera na realizacji :
-zasad higieny osobistej i otoczenia;
-zasad zdrowego żywienia;
-znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;
-profilaktyki uzaleznień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków);
-zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym;
-zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze);
-zasad udzielania pierwszej pomocy;
-uczestnictwa w akcjach zbiórek żywności i kwestach ulicznych.
Opiekunami są: p. Dorota Grzelec i p. Izabela Ponikowska.

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE działa w Gimnazjum nr 1 od 2005 roku.
Celem klubu jest przybliżenie krajów należących do UE i jej struktur.
Z każdym rokiem coraz bardziej zacieśniamy współprace z klubami szkół starachowickich, organizując wspólne imprezy.
W ten sposób uczymy się dla siebie i od siebie. Rokrocznie uczestniczymy w spotkaniach przygotowanych przez inne kluby, jak i sami podejmujemy działania na rzecz Federacji Klubów Europejskich.
Do stałych punktów naszej dzialalności należą:
-spotkania bożonarodzeniowe
-udział w ,,Paradzie Schumana"
-imprezy okolicznościowe
-prowadzenie gazetki ściennej o charakterze informacyjnym
W tym roku szkolnym Szkolny Klub Europejski szuka szkół partnerskich do współpracy.
Opiekunem Klubu Europejskiego jest p. Renata Wójcik

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Zobacz

W wyniku głosowania, jakie odbyło się w tyr roku szkolnym w Gimnazjum nr 1 w Starachowicach, Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą następujący uczniowie:
Przewodnicząca: Elżbieta Raczyńska
Z-ca przewodniczącego: Daniel Jabłonka

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 1 im. Antoniego "Hedy" Szarego w Starachowicach

§ Kształt Samorządu

1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Głównym organem Samorządu jest Zarząd, w skład którego wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie. Są to jedyni reprezentanci ogółu uczniów. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
3. Kadencja Samorządu trwa 1 rok.

§ Kryteria wyboru kandydatów do Zarządu SU

1. Uczniowie startujący do władz Samorządu powinni:
- cieszyć się sympatią środowiska uczniowskiego
- być kreatywni i pomysłowi
- wykazywać się zdolnościami komunikacyjnymi
- umieć dotrzymywać słowa i być odpowiedzialnymi
- mieć dobry kontakt z nauczycielami i rówieśnikami.
Kandydaci ci nie powinni mieć kłopotów z nauką i zachowaniem.

§ Wybór Zarządu

1. Organy Samorządu są wybierane w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
2. W dniu wyborów zostanie powołana trzyosobowa komisja wyborcza, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
3. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ Opiekun Samorządu

1. Wyboru opiekuna SU dokonują uczniowie drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów.
2. Opiekun Samorządu pełni funkcję doradczą.
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach i we wszelkich formach działalności Samorządu.
4. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
5. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.

§ Zebrania Samorządu

1. Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.
2. Przewodniczący lub opiekun ma prawo (na wniosek własny lub członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań, jeśli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, opiekunowie spotykają się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy.§ Działalność Samorządu
1. Organy Samorządu mają obowiązek ustalenia planu pracy na bieżący rok szkolny.
2. Organy Samorządu są zobowiązane do przedstawienia semestralnego sprawozdania ze swojej działalności opiekunowi.
3. Wszelka dokumentacja prowadzona jest pod nadzorem opiekuna.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
5. Wszelkie decyzje podejmowane są większością głosów.

§ Finanse SU

1. SU może uzyskiwać dochody ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne, sprzedaży surowców wtórnych, organizacji zbiórek, loterii fantowych, itp.
2. Finanse prowadzi jeden z członków Zarządu przy pomocy opiekunów SU.

§ Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu Samorządu. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom (udostępniony przez opiekuna Samorządu).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z opiekunami i Zarządem Samorządu.

Webmaster : I.P